หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ นักวิชาการด้านธุรกิจ และผู้แทนจากสื่อมวลชน

1. ดร.อาชว์  เตาลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ประธานกรรมการ
2. คุณพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
3. คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
4. คุณกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
กรรมการ
5. ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล กรรมการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
6. คุณปริญญ์  จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร-การเงิน กลุ่มเซ็นทรัล กรรมการ
7. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กรรมการ
8. คุณมนตรี  ฐิรโฆไท ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่" (NIP) กรรมการ
9. ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กรรมการ
10. คุณธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ